Tahiti Infos

Hori a TamaRumaruma te ra'i i tua. Tē rere nei te manu, te manu pāuriuri tāheihia e te tiare reirei. Tē rirerire nei te rere a manu. E manu ānuhenuhe ho'i, e manu teie ‘aore tō na e 'ā'au, e manu 'āuri noa. 'Ōtu'i ē 'ōtu'itu'i ē. 'Ōtu'itu'i te māfatu. Nā vai ho'i ? Nā Pohemaru a MOETUA. E taure'are'a hāviti 'e te māramarama, 'oia te tamaroa pate'o tei ho'i rā i tāna here iti, tāna here mātāmua. 'Ua pāherehia te rouru, 'ua fa'ano'ano'ahia te tino. 'Ua ineine roa 'oia. E hia ïa taime i ruri noa ai tōna mana'o.

'A rere noa ai te manureva, tē ha'amana'o ra 'oia i tō rāua ta'a-'ē-ra'a. 'Ua haere 'o Pohemaru. 'Ua vai mū noa te ipo. 'Ua ta'uma 'o Pohemaru. 'Ua vai mū noa te ipo.'Ua ti'aturi noa 'o Pohemaru. Hō'ē noa a'e parau, hō'ē noa a'e tāpa'o arohara'a. Aita rā. " 'Auē, Te aroha ē ! 'Ua mutu te here". 'O tāna ïa i mana'o. 

'Ātīrē ïa ! Mai reira mai, 'ōpua a'era te tamaroa e 'imi haere i te here 'āpī nāna ma te 'ore e ho'i fa'ahou mai. 'Ua rere te manureva nā te ara 'e 'ua 'āfa'i ia Pohemaru i te vāhi 'ē, i te mau vāhi huru rau. 'Aita rā tō te tamaroa pāneva hia'ai i māha noa a'e. A tupu ïa tere, a tupu ïa mana'o. A tupu ïa mana'o, a tupu ïa fārereira'a. A tupu ïa fārereira'a, e fefe ïa te 'utu. 'Ua nava'i ānei ? E hoa a'era ! 'Aita roa atu, 'ia fefe ïa te 'utu, 'erā, 'ua rutu fa'ahou. 
'Aita rā hō'ē a'e mea i  mo'ehia  ia Pohemaru i nō te huru 'e te hāviti o tāna here iti, te here mātāmua. 'Auē te mata'i 'ia tīhani i tei herehia. 'Auē ho'i te no'ano'a i te ma'ue'ue-noa-ra'a.

Tupu tā'ue a'era teie mau uira'a i roto ia Pohemaru, "Nō te aha ho'i rāua i ta'a 'ē ai ? Nā na ānei te hape ? Nā tāna i here ānei ?". Tāmata ihora 'o Pohemaru i te 'imi i te pāhonora'a i teie mau uira'a, 'aita rā hō'ē a'e parau i 'itehia mai e ana. Te mea noa rā tāna i 'ite mai, i taua tau ra, 'ua fa'aoti 'oia i te tāiva i tei herehia, ma te tere nā te ara, nō tōna ho'i hia'ai i te tao'a 'e nō tōna ho'i te'ote'o.

'Ua monihia anei rā 'o Pohemaru ? 'Ua tu’i anei rā te ro’o nā te ara ? 'Aita roa atu. 'Aita te tamaroa i maita'i noa a'e. 'Ua pau tāna tao'a nā roto i te tāpapara'a i te hanahana 'e nā roto i te horihori-noa-ra'a. I toe noa mai iana ma'a vāhi iti moni nō te ho'i mai.

Rumaruma te ra'i i tua. Tē rere nei te manureva. Fātata roa 'oia i te tāpae. 'Ua tāpiri 'o Pohemaru i te ha'amāramaramara'a. 'Ua puta roa tō te taure'are'a te'ote'o. Mai te fanau'a 'ūrī rā te huru i teienei. Tama'i atura te tuati manureva, mā te tātara i tōna ha'amāramaramara'a.

Tāpiri atura 'o Pohemaru i te mata. Ōtu'i ē 'ōtu'itu'i ē. ‘Ua pūai te māfatu o te taure'are'a i te ‘ōtu’itu’i. Tē feruriruri noa nei ā. E tamaroa pohe i te mehameha i teie nei. 'Ua huehue te rouru, 'ua parihia 'oia e i te hou. 'Aita 'oia i ineine fa'ahou. E aha pa'i tāna e parau ?

'Ua tau te manureva. 'Ua matara te 'ūputa. 'Aita e 'ōtohera'a fa'ahou. 'Eie mai nei te ipo, tē ti'a nei ma te vai mū noa. Aroha atu ra te taure'are'a iana :"'Ia ora na Tahiti te fenua mihihia e au !". 'O Tahiti teie, te here iti, te here mātāmua, te fenua.

Auteur : Matarua