Tahiti Infos
Tahiti Infos Tahiti Infos

TAHITI INFOS, les informations de Tahiti

Facebook
Twitter
RSS
I phone App
Androïd
Newsletter
FENUACOMMUNICATION - immeuble Tutuapare - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie française. Tel: 40 43 49 49


Te mau fa’aotira’a a te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau - Mahana toru 6 nō Fepuare 2019  06/02/2019

Tarena ‘ohipa a te SAGE e te vauvaraa i te mau tarena faanahoraa e te faahoturaa e vai maoro a Porinetia
 
I te 24 nô atopa i ma’iri ua ‘ite-au te Apooraahau i te avei’a e haamau hia nô te faanahoraa ‘amui i te mau taamotu o te tupu i te 26 nô mâti i te hora 9 i te fare tôro’a o te Peretiteni (ni’a mata’i), hora 1 e te ‘âfa (Tuhaa pae), mahana maha hora 9 fare oire a Vaitape Bora Bora nô (Raromata’i) mahana mâa 30 nô mâti hora 8 fare oire no Atuona Hiva’oa nô (Mâtuita).
 
 
Huihuiraa taa’ê nô te tapapa i te ‘aifaito o te ‘afata pâruru ma’i a te feiâ rave ‘ohipa
 
No te 31 nô tenuare nei ua pia hia i roto i te ve’a a te Hau te ture fenua no te haamau i te huihuiraa taa’ê nô te ‘otamu i te ‘apoo o te ‘afata pâruru ma’i a te feiâ rave ‘ohipa.
Teie huihuiraa taa’ê nô ni’a noa ia i te mau fatu ‘ohipa, e titau hia te reira huihui mai te ‘omuaraa matahiti e tae roa i tôna ‘aifaitoraa o ia ho’i e 4 matahiti.
Nâ te mau fatu taiete noa e amo i teie tuto i ni’a i te faito 0,7% o te aroaro 5 mirioni toata, o te faaotiraa ia a te ‘apooraa faatere. Te ‘apoo o te ‘afata pâruru e 4,818 miria, te tuhaa a te fenua e 8,469 miria 57%.
 
E 6,349 miria (43%) ia te toe no te ‘oroi i te ‘apoo. Ia au i te numeraraa e ô mai 1,664 miria i te matahiti nâ roto i teie huihuiraa taa’ê.
 
 
Taui te rave’a tauturu i te vahine hapû
 
Na te ture fenua i faarava’i hia i te 6 nô atete 2018 e haapâpû ra i te horo’a raa tauturu nâ te vahine hapû e te mâmâ fanau e o tei tapura hia i roto i te pâruru totiare a Porinetia, te fâ nô teie faaotiraa nô te ‘ite raa e nô te ‘âpee raa i te fifi e te hâmani ‘ino i te vahine i roto i te pu’e tau hapû raa, mâ te farerei tino roa ‘i a râtou e nô te tai’o i te rahiraa mâmâ ‘âpî, e nô te haapâpû raa ho’i i te ‘afata tauturu o te horo’a hia i te pitiraa o te ‘ava’e i muri mai i te fanau raa.
 
E ‘oomo hia e piti ‘api ‘âpî i roto i te mau puta tamarii.
  • Hô’ê ‘api nô te mau hi’opo’araa hou te fanau. Ua faanaho hia te hô’ê tauturu taa’ê nô huti ia fârerei ihoa te mau vahine hapû i te taote.
  • Hô’ê ‘api nô te mau hi’opo’araa faahepo hia e ‘i a rave hia i roto i te area 10 hepetoma i muri mai i te fanau raa e nâ te reira  e nehenehe ai te mâmâ fanau e fâna’o i te moni tauturu.
  • Te moni tauturu i faataa hia nô te mâmâ hapû e 5 000 toata ia au i te ture fenua nô 6 nô atete 2018.
E 4 000 vahine e hapû nei i te matahiti, te tarifa i tapura hia nô teie ‘afata e 20 mirioni.
 
 
Nominoraa i te pû numera a te Hau
 
Ua hope te pu’etau faa-au a Fabien Breuilh i te pû numera a te Hau ISPF. E mono hia  ‘o ia e philippe Liou nô te hô’ê tau poto. O Nicolas Prud’homme te faatere ‘âpî o te haamata mai i te 2 nô mê nei. E taata tei nô roto mai i te pû a Farani rahi no te numera e te ‘imiraa faufaa (INSEE).