Tahiti Infos
Tahiti Infos Tahiti Infos

TAHITI INFOS, les informations de Tahiti

Facebook
Twitter
RSS
I phone App
Androïd
Newsletter
FENUACOMMUNICATION - immeuble Tutuapare - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie française. Tel: 40 43 49 49


Te mau Fa’aotira’a a te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau - Mahana toru 13 nō fepuare 2019  13/02/2019

Te hi’o faahou ra te Faatereraahau i te tâpura o te mau PPN e PGC

Ua faaoti te Aporaahau e faa’âpî i te tapura o te mâa hoo rahi hia nei nô te faatu’ati te faaueraa mana e te vairaa o te ‘imiraa faufaa nô teie mahana.

- Faa-âu i te mau faito ‘apî e te tapihooraa o te tahi atu huru mâa ;
- Faaô ato’a te mau môrî turama mai te (LED), tâtara te (mau mâa tuhituhi) ;
- Tâtara te mau tauihaa ‘aore e hoo rahi hia nei.
- Faaho’i mai te tapura mâa o tei riro ei niu ‘otahi nô te oraraa utuâfare i reira e nehenehe ai e faatopa pâpû i te mau târifa o te mau mâa e rave rau.

E nô te haa mâmâ te oraraa o te huiraatira o te mau taamotu, ua faaoti te Apooraahau e amo noa â ‘o ia i te fereti o te mau PPN o te riro mai ei PGC mai te punu pipi, punu puaatoro, e te mau ‘i’o animara tupa’i o te riro a raua’e ei mâa hoo ti’amâ mai te moa tupa’i haapaari, hûhâ arenio, te ivi tua puaatoro haapaari, te hinu ‘aratita.

E vai ara te piha a te Hau nô te ‘imiraa faufaa i ni’a i te mau tauiraa târifa, i ni’a ihoa râ i te mâa.

Aita e tauiraa târifa môrî ‘ia tae i te 1 o mâti 2019

I te tai’o mahana i huri hia mai ai te mâhu-auahi, tôna târifa ‘ia tae mai i ni’a i te uâhu nei e 2,2 % tôna topa raa ‘ia faa-au-hia e te poro’iraa nâ mua atu e te reira nô te toparaa ia te târifa ferêti e te târâ marite.

I te tai’o mahana huri hia mai ai te mau môrî, ua ‘ite hia te hô’ê maraa raa o te mau târifa ‘ia tae mai, ia-au i te târifa i ni’a i te mâtete o Singapour te vâhi nô reira mai tâ tâtou mau môrî. Te mau maraa raa : te môrî tapau ‘ore 0,7 %, te môrî mâhu-hinu (gazole) 2,3 %, te môrî ‘arahu 0,5 %. Are’a te môrî hinu (fioul) ‘ua maraa ia 0,2 %.

Noa atu teie mau maraa raa, ‘ua faaoti te Apooraahau e eiaha e haamaraa i te mau târifa môrî nô te ‘ava’e mâti i muri nei.

Tuhaa miti faataahia nô te hâpiiraa ‘au i Popora

I muri mai ‘ia Makemo i tetepa 2018, o Popora teie e titau ato’a nei ‘ia faataahia te hô’e tuhaa tairoto pâruruhia, ‘ei vâhi hâpiiraa ‘au i te roto o Povai, tuhaa ‘oire o Vaitape.

E ‘ôpuaraa faufaa teie nô te mau piâhi e ô nei nô te mau tata’uraa parau tû’ite nâ roto atu i te haa tû’aro, nô te ‘ore râ e haapahuraa pape ‘au teie ia te rave’a e nehenehe ai te tamarii e fâna’o i te hâpiiraa ‘au.

Nô te pâhono i teie fâ, e titau te Faatereraahau i te mau pû a te Hau nô te haamau i teie ‘opuaraa mâ te fâfâ ato’a râ i te mai ‘ite o teie tuhaa mai te MAAT e te FTN ( amuitahiraa tahiti o te ‘au).

Te mau faatureraa, ‘ia auraro ‘i te mau tâ’oti’araa i faataahia e te mau faaâraraa ‘aua haati i teie vâhi. E pîa haere hia te mau faaâraa i te fare ‘oire e ‘i te mau fare hâpiiraa. E’opani ‘eta’eta hia te mau faura’o ‘e atu i tei faataahia nô tei tapura ‘ohipa ‘ia tâpiri i teie vâhi ‘auraa. Tei te piha ‘ohipa a te Hau DPAM e te faatereraa o te hâpiiraa te mau hôho’a tai roto, nô te hinaaro noa atu i te turamaraa hau atu.

Parauparau tahiti-PPT i te 20 tae a tu i te 22 o mâti

I 2018 ra, ua faanaho mai na Tahiti Tourisme e o Air Tahiti Nui i te mahana Parauparau-Tahiti-PPT, o tei haaputu mai e 3 a’e taime i te matahiti, te mau mea teitei nô te faafâriu i te râtere i Patitifâ / Marite, Atia e Eropa e te mau taiete fârii râtere o te fenua nei.
Nô 2019, hô’ê noa fârereiraa o te haaputuputu mai i te mau raatira ‘ohipa nô te tuhaa Patitifa, Marite e Eropa. Hô’ê tumu parau, e 80 taata te ‘âmui mai.

E taime faufaa nô tô tâtou feiâ, teie fârereiraa, e tupu i te roaraa e toru mahana, ‘inaha e 70 râtou e tae mai. ParauParau Tahiti-PPT e vai ia ‘o ia ‘ei tahua ‘aitauiraa mana’o nô te haamau e nô te haapaari i te mau auraa tâtou e tô te ara mau taiete farii râtere e te faatupuraa i te mâtete tâhô’ê.

Mai te 20 e tae i te 22, ua faanaho ato’a hia te mau tere hi’opo’a nâ roto i te tô tâtou mau motu ‘ia ‘ite mata e ‘ia mâtau rii atu râtou i te mau motu mai ia Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa, Popora, Maupiti, Rairoa, Tikehau, Fakarava, Ahe e Nukuhiva. E tu’ati teie mau tere iaau i te mâtete e ia au i te rauraa o te huru fenua e vai nei i Porinetia.

E tupu nâ mahana e toru i te fare tôro’a o te Peretiteni o te fenua. E ‘amui ato’a mai te mau taiete nô te pae o te fâriiraa râtere o te fenua nei (taiete manureva, hiro’a tumu, faaoriraa râtere, pahi râtere, hotera rahi, hotera utuafare, fare tarahu, taiete fârii râtere e te tahua manureva, piri atu i te 77 raatira nô rapae e ‘e 7 pâpa’i ve’a nô te ara mai.

Opuaraa a te Hau nô tâna feiâ rave ‘ohipa : tei rave hia i 2018 te ‘opuaraa nô 2019

Te ‘opuaraa, nô te haamaita’i ia i te êa o te feia rave ‘ohipa a te Hau mâ te faatupu i te mau târena e ‘ananatae hia mai e te faa’ite raa i te huru o te mâa maita’i e te faa’eta’etaraa i te tino. O te faatupuraa ia i te fârereiraa tu’aro i roto pû i te mau pû a te Hau e te haamatau raa i te huru o te mâa e au nô maita’i o te tino taata hapa’o hia e te hô’ê taote mâa, e huti i te taata i te tahua faa’eta’etaraa tino, faatupu i te mau mahana farereiraa tu’aro i rotopû i te piha ‘ohipa a te Hau e tupu i Tahiti, e i Nuu Hiva, etv… faatae i te mau parau turamaraa ia ‘ite mai râtou i te mau târena farereiraa nô mua nei.

Tei faatupu hia mai na 160 taata rave ‘ohipa a te Hau tei ‘âmui i roto i te haapiiraa m’aa maita’i nô te tino, e 21 piha ‘ohipa e ‘e 5 taiete a te Hau tei ‘âmui mai i atopa ra , e 589 vahine tei ‘âmui atu i roto i te hororaa a te mau vahine . nô teie matahiti e tupu ia i te 15 nô tiunu nei, e te hororaa na te mau vahine e tupu ia i te 9 mâti nei i te oire ‘ô Pirae. E faanahoraa faufaa rahi teie nô te tere au maite o te ‘ohipa a te Hau.

Te piti o te Heiva Taure’a

Te faaturaa mâtâmua nô te Heiva Taure’a nô 2018 ra ia, e mea nâ roto mai tei ‘opuaraa i te nau fare hâpiiraa tuârua, Maco Tevane, Tipaerui e Taravao. Pa’epa’e hia mai e te fare Upa Rau a Porinetia e te Fare Tauhiti Nui, nâ râtou i faahopue i teie ‘opuaraa, avei’a hia i ni’a i te reo tahiti, te reo farani, te EPS e te ‘upa’upa, o tei faaô i te mau piahi i roto i te hâpiiraa e te ‘aporaa mai i te peu a te nunaa fenua.

10 pupu tei tapura hia i 2018 ra e 9 tei tata’u na, ana’i hia pupu taure’a aore râ rohi pehe. E 2 tata’u o tahi nô te ‘ori, o tei pii hia ‘Ori Tâne e ‘Ori Vahine. I teie matahiti, 16 fare hâpiiraa tei pâhono ‘ê mai, nô nâ taamotu e 5 : Nukuhiva, Hiva ‘Oa, Makemo, Hao, Rurutu, Rikitea, Tahaa, Raiatea, Popora, Huahine, Paopao, Afareaitu, Tipaerui, Maco Tevane, Henri Hiro e Taravao.
Te fâ o te ‘umeraa mai ia i te u’i ‘âpî e faatupu i te hô’ê ta’urua o te faaineine hia e te mau ‘orometua e te mau taata ‘aravihi ‘ê atu. E tupu te mau tata’uraa i mua i te tômite haavâ.
E feiâ matau i te peu tumu te mâ’iti hia ei haavâ, Tiare Trompette, Heimoana Metua, Elvina Neti-Piriou, Fabien Dinard, Teraurii Piritua, Moana’ura Tehei’ura, Guillaume Fanet e Tonio Toomaru. Ua tai’o hia e 400 piahi te tata’u i To’atâ i te 8, 9 e te 10 nô mâti nei, hora 5 i te mahana pae, hora 6 i te mahana mâa e tâpati. Te tarifa titeti e 200 toata.

Te mau ‘au’a nô te rê rahi Heiva Taur’ea, nâ te tamahine ‘ori, e te taure’a ‘ori, te pupu rohi peha, e ‘opere hia te mau parau tû’ite nâ te mau rê mâtâmua e te taato’araa tei faaô i roto i teie tata’uraa, e faaitoitoraa te reira i te mau piahi ‘ia tâmau noa i ni’a i te reira ‘ê’a.

Parau faa-au i rotopû i te Hau nui e te Hau fenua nô te âmo i te pâruru ‘ati nâ te mau tamarii hâpii

Te faaotiraa i rave hia e te apooraa Hau nui/Hau fenua, o te tinei raa ia i te taivaiva a te tamarii hâpii.

Nô te reira ‘ua titau te Tomitera teitei te moni faarava’i i te ‘âfata faataa hia nô te pâruru i te mau piahi o te mau fare hâpiiraa rarahi o Tahiti nâ roto i te tâmau haereraa i te mau matarorouira nô te hi’opo’a e te arairaa i te mau peu ‘i’ino ‘auahaati te mau fare hâpiiraa. Nâ teie turu taa’ê a te Hau nui e nehenehe ai i te mau piahi e te mau ‘orometua e rave i tâ râtou ‘ohipa mâ te mana’ona’o ‘ore e te hau.

E nehenehe atu ra ta te mau hâpiiraa tûrua e tâmau i tâ râtou mau matarorouira nô te tinei i te mau ‘ohipa ‘i’ino, e rave’a ‘apî teie e nehenehe ai e ti’aturi e maita’i mai te hâpiiraa a te mau tamarii hâpii i Taaone-Pirae ; Maco Tevane-Papeteete ; tuârua Punaauia ; tuârua Papara ; Teva i uta ; Taravao ; Mahina ; Taaone-Pirae ; hâpiiraa tôro’a

Faa’a e tô Taravao. Te faataa nuera hia 10 713 842 toata. E âmo te Hau farani te ‘âfaraa e te tahi ‘âfa n^te Hau fenua.

Tauturu moni na te IJSPF nô te mau tâtâ’iraa


Ua fârii te Apooraahau e hôro’a 100 mirioni nâ te IJSPF nô te tâtâ’i haere i te mau vâhi tu’aro i roroa’e i tâna ti’a’auraa.
- Te mau ôe faaâraraa ‘ati auahi o te pû jacques Bonno e vai i Pirae e 5 990 213 toata ;
- Te haapahuraa pape ‘au i Pater-Pirae 1 406 490 toata :
- Te tahua ‘iri huira i Auae 35 073 036 toata :
- Te tâfare e te mau môrî fare tu’aro o te hâpiiraa LEP Taravao, 11 970 400 toata ;
- Te fare tu’aro i Afareaitu Moorea, 7 952 036 toata ;
- No te mau môrî o te fare tu’aro i Uturoa, 4 748 260 toata ;
- No te fare tu’aro i Nuku Hiva 4 337 166 toata ;
- Te fare tu’aro i Tuppua’i, 29 092 528 toata.

E tapura faufaa teie o tei tuatâpapa e o tei fârii hia e te tomite hi’opo’a a te Apooraa a Porinetia i te 16 nô tenuare nei.

Tauturu moni no te tereraa ‘ohipa a te hâpiiraa tuârua i Papara


Ua rave te Apoorahau i te hô’ê faaueraa mana e horo’a ra e 2 385 000 toata nâ te fare hâpiiraa tuârua o Papara, nô te tihepuraa mai ia i te mau tauturu hâpii ‘ohipa maita’i nô 2019.

Te faa’ohipa raa i te ture purumu i Porinetia nô te tinei i te mau ta’ero ‘ava e te rave raau ta’ero a te feiâ faahoro faura’o


Ua fârii te Apoohau ‘ia faa’ohipa ato’a hia te mau ture purumu o tei faaâveave hia i Taratoni, Porinetia e Wallis e Futuna, te tahi mau ‘irava ture no te arai i te inu ‘ava e te râau taero a te feiâ faahoro pereoo.

O te faatu’atiraa teie i ni’a i te mau ture purumu i Farani e te faarava’iraa i tâ tâtou ture e ‘ia faa’ohipa ato’a tâtou i te reira i Porinetia nei.

Parau mau, te vai nei ihoa tâ Pôrinetia iho ture purumu, te vai nei râ i roto i tâ tâtou te tahi mau ‘irava nô roto mai i te mana a Farani, mai te ‘aroraa i te ta’ero ‘ava e te râau ta’ero a te feiâ faahoro pereoo mai te ‘ite rahi ato’a hia nei i Porinetia nei, e ture teie e fârii ra ‘i te taata hi’opo’a hia te hô’ê hi’opo’araa taa’ê atu i te hi’opo’araa hâ’ae e ‘aore râ te hi’opo’araa toto, nô te hi’o ia e’ere anei e raau ma’i ta teie taata i rave.

Nô te arai râ ho’i i te mau ‘ati purumu e mea faufaa ‘ia faarava’i hia ihoa tâ Porinetia ture purumu.