Tahiti Infos
Tahiti Infos

TAHITI INFOS, les informations de Tahiti
Facebook
Twitter
RSS
I phone App
Androïd
Newsletter
FENUACOMMUNICATION - immeuble Tutuapare - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française. Tel:40 43 49 49


E 'iriti te fa'a'ite'itera'a mā'a hotu i te 28 nō tetepaE tupu te 32ra'a o te fa'a'ite'itera'a mā'a hotu mai te 28 nō tetepa tae atu i te 8 nō 'ātopa i muri nei, i Vaitupa.
E tupu te 32ra'a o te fa'a'ite'itera'a mā'a hotu mai te 28 nō tetepa tae atu i te 8 nō 'ātopa i muri nei, i Vaitupa.
PAPEETE i te 21 nō tetepa, Te tumu parau i tāpe'a hia nō teie matahiti, 'oia ho'i, te mau hotu o te fenua e tō tātou ea. Nō te 32ra'a o te taime a fa'atupu hia teie fa'a'ite'itera'a mā'a, e 'āmui mai 290 feiā fa'a'ite'ite, i rotopū ia rātou, 84 feiā fa'a'apu. Ua rau te mau fa'anahora'a tei fa'aineine hia e rātou. E 'ōpani te reira i te 8 nō 'ātopa i muri nei.

"Te mau hotu o te fenua e tō tātou ea", teie te tumu i tāpe'a hia mai nō te 32ra'a o te fa'a'ite'itera'a mā'a hotu, o tei ha'amata i te 28 nō tetepa i muri nei, i ni'a i te māhora nō Vaitupa.

Mai tā tātou i mātaro, e 'āmui mai te feiā fa'a'apu, te feiā tanu tiare, te feiā fa'a'amu 'ānimara e te feiā rima'ī. 290 rātou tei tārena hia nō te roara'a o teie fa'a'ite'itera'a.

E mai te mea ra, te mara'a noa rā te fāito o te feiā tei 'amu rahi i te miti papa'ā e te tihota, ua mana'o te Fa'aterera'a o te Hau Fenua e te Piha Rautea e ia ha'afaufa'a hia te mau mā'a hotu nō te fenua nei. Rāve'a pāpū tei reira, nō te 'aro i te mau ma'i huru rau, mai te ma'i poria anei, te ma'i tihota, te ma'i māfatu…

Nō reira, i teie matahiti, rave rahi ato'a feiā fa'a'apu nō Raromata'i mā o tei tārena hia. Ua hau rātou i te hānere. Ta'a noātu i te reira, e fa'anaho ato'a hia te tahi mau peho nō te tahi mau tūtu mā'a, ia nehenehe rātou e fa'a'ite mai i te mau tahi mau tunura'a mā'a faufa'a roa ia nehenehe tātou e fa'a'ohipa i te fare.

Te vahi paruparu rā o tā te peretiteni nō te Piha Rautea i fa'ahiti ihora i mua i te mau pāpa'i ve'a, o te parau ia nō te raura'a o te mau mā'a hotu tei fa'a'ite'ite hia i te mau matahiti ato'a. "E ti'a i te feiā fa'a'apu e ia hi'o ato'a i teie vāhi".

E hope teie fa'a'ite'itera'a i te 8 nō 'ātopa i muri nei.

Ua fa'a'ite ato'a rā te fa'atere hau o Tearii Alpha, e fa'atupu te Hau Fenua e te Hau Nui i te tahi rurura'a rahi nō te tuatāpapa i te parau o te mā'a. Te fā, ia nehenehe rātou e 'ite e aha tā tātou mau hia'aira'a i ni'a i te parau nō te 'ananahira'a o te 'ohipa fa'a'apu. E fa'atupu hia te reira i te 9 nō 'ātopa.


Pu'e ta'o / lexique (Fare Vāna'a) :

- Foire agricole : fa'a'ite'itera'a mā'a hotu rau
- Produits de la terre : te mau hotu o te fenua
- Produits locaux : te mau mā'a nō te fenua
- Produits bio : te mau mā'a tupu nātura
- Habitudes alimentaires : mātaura'a i te mau mā'a
- Agriculteur : ta'ata rautea
- Eleveur : ta'ata fa'a'amu 'ānimara
- Apiculteur : rautea manu meri
- Horticulteur : ta'ata tanu tiare
- Aquaculteur : ta'ata fa'a'amu 'īna'i moana
- Concours : tata'ura'a
- Développement : māhiera'a, tupura'a
- Varier les produits : fa'arau i te mau hotu/mā'aRédigé par Corinne Tehetia le Jeudi 21 Septembre 2017 à 10:30 | Lu 581 fois

Actualité de Tahiti et ses îles | Actualité de France | Actualité du Pacifique | Actualité du Monde | Actualité du Sport | Insolite | Magazine | Assistance | Appels d'offre et communiqués


ranktrackr.net