Tahiti Infos
Tahiti Infos

’A fa’aru’e rā i tena tūtau, ’a hoe rā i teie nei...
No te aha ? Teie te uira’a i ’ohu noa na i roto i te ferurira'a ’o Hina mai tō Ari'irei fa'aotira'a e fa'aru'e i te va'a tā rāua i hoe mai na.
’A pōfa'ifa'i noa ai ’o Hina i te mau tiare i roto i tō na ’āua, māna'ona'o atu ra i tera vero rahi tā na i ora mai. Pārahi iho ra ’oia i raro a'e i te marumaru o tumu ’ōra, e parau iho ra e te mata ’ata'ata:
— Aue au i te fāna'o rahi. I fa'aruru mai nei au i te vero pūai mau. ’E teie mai nei ā vau e tū nei. Māuruuru maita’i te Ora.
Tē ha'amana'o ra ’oia. ’Ua mana'o ’oia e 'aita e fano fa'ahou i te ravera'a a te vero. No te mea i taua mahana ra, ’ua heva te natura i te arara’a i teie parau ’āpī. ’Ua haruru te ra'i, ’ua ho'atini te uira, ’ua topa tahorā te ua, ’ua tā’iri te mata'i ’e ’ua nīnā te miti rahi i te mau mea ato'a i niuhia i ni’a i taua va'a ra. 
’Ua tāmata te vahine ra i te tātā’ī mā te ti'aturi hōhōnu e ti’a-fa’ahou-mai tei patuhia. ’Aita rā i manuia. ’Ua rave te hoa i te ’āvei'a ’āpī, ’ua fa'aoti e fano i te Tainui. ’Aore e ho'i mai i muri.
’Ua hina’aro ā ’o Hina e ti’aturi nā teie āteara’a te tahi i te tahi e fa’atū'ati fa'ahou i rāua. ’A pau ia mahana, ’a he'e ia marama, ’a he'e ia tau... ’Aita iho ā.
Ono ’āva’e i muri mai, i ni’a i te taupe’e o tō na fare ’āpī, ’a hipahipa noa ai ’o Hina i te he’euri o te Natura, tau mai nei te tahi manu iti, poi mai nei i tō na tapono te tahi tuha’a ’aha i tāpūhia.
Mau mai nei i tō na rima, fa’afātata iho ra i tō na ’ōpū. E ’ua ta’i. Nā teie tāpa'o i ha'apāpū mai ’ua mutu mau te ’aharoa i firi ’āpitihia mai a piti ’ahuru matahiti. ’Ua reva mau iho ā tei hani-māoro-hia…
Pātē mai nei te niuniu, ho'iho'i mai nei o Hina i teie ao nei, horo iho ra e pahono. Te metua tane teie.
— Ia ora na e Papa
— Ia ora ’oe e tā'u poe. Mihi a’e nei au ia ’oe, te tumu ia o teie niuniu.
— Te ta’a atu ra. Eiaha e ha’ape’ape’a fa’ahou. Mai tā’u i parau atu ia ’oe, ’ua fāri'i au i teie nei. Piti ’ahuru matahiti tō’u ha’ara’a nō maua, ’ua tu’u vau i tō'u parau i te hiti, ’aita vau i pīpiri, ’ua hōro’a mā te tai’o ’ore ’ei mana’ora’a teie te Here mau. ’E’ere i te hape na’ina’i ! I teie mahana, tē fa’aru’e nei au i teie tūtau tā’u i aupuru noa mai na. E ’āvei’a ’āpī tā'u e pe'e e Papa.
 — Aue ia metua i te ’oa’oa i mua i teie mau parau hōhonu tā ’oe e parau mai ra. Fa’ahiahia rahi tō’u ia 'oe, tē teatea ra te reva, tē ho'i mai ra te rā, tāpa’o fa’ara ia ’oe, ’ua tae i te taime e tā’u tamahine. ’Ua hope te terera'a mātamua, piti ’ahuru matahiti e fāri'i. Teie nei ’a fa’aineine tō tere ’āpī, ’a mau i te hoe, ’a fa'aru'e i te tūtau ’e ’a fano rā e a’u tama here.

Tetuateroi,
Gladys PIOKOE